چهار چیزی که هیچ وقت نمی توانید پس بگیرید !


 4چیزی که هیچ وقت نمی توانید پس بگیرید!

شما هیچ وقت نمی توانید کلماتی را که بیان کرده اید پس بگیریدف همین دلیل  است که کلمات را قدرتمند می سازد کلمات محبت آمیز دارای  نیروی شفا بخش اند و کلمات خشن ویرانگر پس به خاطر بیاورید آنچه به زبان می آورید در قلب شنونده حک  می شود وهنگامی که حک شد دیگر نمی شود پس گرفت.

هر اتفاقی که در گذشته افتاده چه شیرین چه تلخ هیچ وقت نمی توان آنها را تغییر داد و نمی توان وانمود کنید که هیچ اتفاق بدی نیفتاده ،شما میتوانید از گذشته خود یا درس بگیرید یا محکوم به تکرار آن بشوید ،اما نمی توانید آن را پس بگیرید.

گذر عمر به ما یاد می دهد چقدر زندگی کوتاه است و ناگهان چقدرزود دیر می شود . وزمانی را که از دست داده ایم را نمی توانید پس بگیرید.

موقعیت هایی راکه ازدست داده اید رانیز نمی توانید پس بگیرید شاید در موقعیت مشابه ای قرار یگیرید اما آنها فقط شبیه اند در های موقعیت مناسب همیشه باز نیستند مهم قرار گرفتن شما بعد از بستن درهاست،که کجا ایستاده اید. 

/ 0 نظر / 25 بازدید