شش میم تربیت

متخصصین تربیت کودکان  شش میم را در تربیت کودکان موثر می دانند و عنوان می کنند:نیاز روانی بچه های ما،عبارتست ار انتقال شش میم. این شش میم را هرکس در کارنامه گذشته زندگیش دریافت کرده باشد به میم هفتمش  که موفقیت است خود به خود می رسد:

1-تو محبوبی.....2-تو محترمی ....3-تو مطرحی ....4-تو مهمی ....5-تو مفیدی.....6-تو می فهمی.....

/ 0 نظر / 22 بازدید